Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                                           PVA Nieuwsberichten   

Heeft u bijzondere resultaten behaald op een tentoonstelling? Of is er ander PVA- nieuws?    Mail dit naar redactie@pva-apeldoorn.nl     

 

 PVA Nieuwsberichten

----------------------------------------

PVA jongdierenmiddag geannuleerd.

Alle leden heb hierover een e-mail ontvangen.

 

 

----------------------------------------

DE  MAATSCHAPPELIJKE  STATUS V AN DIERENLIEFHEBBERIJ  STEUNBETUIGING BURGERINITIATIEF

 

5 juni 2021
Beste dierenliefhebber,
De laatste week was in kranten en op internet te lezen dat de dierenliefhebberij in het nauw komt omdat bij de Wet Dieren is bepaald dat ieder gehouden dier natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen. Daarop moeten verzorging en huisvesting worden afgestemd. Vanzelfsprekend heeft iedere echte dierenliefhebber het beste voor met zijn hond, kat, paard, (sier-)vogels, pluimvee, (sier-)duiven, konijnen, cavia’s, geiten, schapen, (aquarium-)vissen etc. Het welzijn van uit liefhebberij gehouden dieren staat vanzelfsprekend voorop. Alleen door dieren goed te verzorgen, ze voldoende ruimte en beweging, licht, lucht, passend voer en steeds fris water te geven, beleven wij samen met de dieren plezier. Sinds de recente wetswijziging lijkt het erop dat zelfs deze goede zorg niet meer voldoende is.Bij de wetswijziging is geen rekening gehouden met de betekenis van uw dierenliefhebberij. Daar hebben ze in het parlement niet bij stil gestaan. Het is nu de hoogste tijd dat dit wel gebeurt. Dierenliefhebberij heeft een belangrijke betekenis voor individuele liefhebbers maar ook voor verenigingen.Dat er dieren uit liefhebberij worden gehouden, hoort bij de Nederlandse cultuur. Als u als liefhebber wilt dat u op een positieve manier ook in de toekomst met uw dieren kunt blijven omgaan, kom dan nu samen met K.N.V. Ornithophilia op voor dit belang. Onze vereniging zet zich al meer dan 125 jaar in voor dierenliefhebbers. Wij rekenen nu op uw hulp en steunbetuiging.
Onderteken daarvoor het formulier op bladzijde 2 en stuur dit naar onze secretaris. Alleen bij meer dan 40.000 volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen wij met dit burgerinitiatief de Tweede Kamer aanspreken. Stuur deze brief met bijlagen dan ook door naar iedere dierenliefhebber en iedere vereniging van dierenliefhebbers die u kent. We moeten nu schouder aan schouder staan en opkomen voor het belang van de dierenliefhebberij in Nederland!Het bestuur van K.N.V. Ornithophilia
Koninklijke Nederlandse Vereniging OrnithophiliaU TRECHT Opgericht 27 september 1894 BeschermheerJhr. Dr. P.A.C. Beelaertsvan Blokland, voormalig Commissaris van de Koningin in de Provincie Utrecht
---------------------
Toelichting
De regering, Eerste en Tweede Kamer dient duidelijk beleid in de Nederlandse
wetgeving te verankeren en dit financieel te ondersteunen om de maatschappelijke status van de dierenliefhebberij in Nederland als cultureel erfgoed te waarborgen. De achterliggende doelstellingen
van dit beleid moet
erop gericht zijn dat dieren door particulieren gehouden kunnen blijven worden op een manier die eraan bijdraagt dat de huisdierrassen en diersoorten die aan onze cultuur verbonden zijn, in stand kunnen blijven. Hiermee moet eveneens als bijkomende doelstellingen bereikt worden dat liefhebbers allerlei soorten dieren kunnen blijven houden vanwege sociaal maatschappelijke aspecten en/of educatieve aspecten en/of vanwege belangstelling voor dieren en/of natuur. Dit alles in de meest brede zin van het woord, maar wel gericht op allerlei (gedomesticeerde) diersoorten die gehouden kunnen worden als huisdieren, zoals maar niet alleen honden, katten, paarden, landbouwhuisdieren, konijnen, cavia’s, andere zoogdiersoorten,pluimvee, allerlei soorten (sier-)vogels, bijen, spinnen, geleedpotigen, insecten, amfibieën,reptielen, slangen, vissen etc. Momenteel ontbreekt er in Nederland wet-en regelgeving om de maatschappelijke status van huisdieren waarbij het mede gaat om de instandhouding van deze activiteiten als
cultureel erfgoed gericht op voormelde functies, adequaat te beschermen. Er is in Nederland wetgeving die is gericht op het dierenwelzijn en de bescherming van de intrinsieke waarde van het dier. Daarnaast is er (inter-)nationale wet-en regelgeving die is gericht op de bescherming van bedreigde diersoorten. Hieraan doet het voorgestelde –ontbrekende-beleid dat in wet-en regelgeving alsnog moet worden neergelegd, niets af. Dit burgerinitiatief is gericht op de prikkeling van het besef dat de cultuurhistorische waarde van het omgaan met dieren in Nederland op dit moment totaal niet beschermd is. Indien het omgaan met dieren ernstig wordt belemmerd, heeft dit maatschappelijke gevolgen en kan onder andere
als zodanig aangeduid levend erfgoed voorgoed verdwijnen. Dit levend erfgoed draagt nota bene erfelijk materiaal bij zich dat uniek is en daardoor van onvervangbare waarde is. Een extra punt van aandacht bij dit burgerinitiatief vormt het dierenwelzijn. De waarborg voor het dierenwelzijn is door middel van bestaande (inter-)nationale wetgeving gereguleerd door te verplichten dat de bedoelde dierenhouderij moet voldoen aan de meest essentiële huisvestings-en verzorgingseisen. In deze welzijnswetgeving speelt de maatschappelijke status van de dierenliefhebberij een volledig ondergeschikte rol. Dit burgerinitiatief wijkt zodoende af van deze wetgeving door juist te verlangen dat er wet-of regelgeving komt om deze maatschappelijke status te borgen en daarmee deze ‘welzijnswetgeving voor dieren’ aan te vullen.
Het formulier vindt u op:

 http://www.ornithophilia.nl/Files/K.N.V.%20Ornithophilia%20Burgerinitiatief%20-%20juni%202021.pdf

---------------

17-3-2021
DIERENPARADE NOORDSHOW IN 3de WEEK JANUARI TE HARDENBERG
Vertrek uit Assen
Door Corona kon de Dierenparade Noordshow in januari 2021 in de Expohal in Assen niet doorgaan. De Expohal is inmiddels gesloten, gaat vooralsnog niet open en staat in de verkoop. Omdat een toekomst in de Expohal dus erg onzeker is, is besloten te verhuizen naar Hardenberg.
Meer ruimte in Hardenberg
In Hardenberg kan de Dierenparade Noordshow de komende jaren beschikken over zo’n 20.000 m² verdeeld over 7 hallen. Hierdoor ontstaan meer en verschillende belevingswerelden en krijgen de diergroepen nog ruimere en exclusieve aandacht. De grootste indoor kinderboerderij groeit, evenals het partnerschap met alle noordelijke groenscholen (AOC’s).
Dierenparade Noordshow is op
do 20 – vr 21 – za 22 januari 2022
8.500 dieren en 10.000 bezoekers
Dierenparade Noordshow is een vereniging van m.n. kleindierverenigingen uit de 4 noordelijke provincies en is al jaar en dag de grootste show van Nederland. Vanaf nu kunnen ook (groen) scholen lid worden van de organisatie. Naar verwachting worden zo’n 8.500 dieren ingeschreven en bezoeken ruim 10.000 mensen dit dierenparade-evenement.
Samenwerking met AOC’s en ROC’s: ruim baan voor de jeugd
De kracht en basis van de Noordshow zijn de 50 lid-verenigingen met zeker 400 vrijwilligers. Zonder hen geen show! Vanaf nu worden ze ondersteund door leerlingen en studenten van diverse noordelijke AOC’s en ROC’s. Dierenparade Noordshow is van en voor fokkers en richt zich ook uitdrukkelijk op liefhebbers, zoals kinderen, jeugd, jonge gezinnen en andere doelgroepen.
Nieuwe voorzitter
De vereniging Dierenparade Noordshow zwaait na jaren fabuleuze inzet de voorzitter uit. Evert Visser is de beoogde opvolger. Hierover besluit de ledenvergadering van medio 2021.
Informatie
Alle informatie over Dierenparade Noordshow is te vinden op:
Contactpersoon:
Jaap Solle | secretaris@noordshow.nl | 06 - 57 37 83 84
PR-commissie | pr@noordshow.nl | 06 - 53 37 16 88

 

 

 

Nieuwsberichten van Jan ter Horst

 

 

Artikelen vogelgriep , konijnenwelzijn en meer.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom bij KleindierNed

KleindierNed is een overlegplatform van dierhouderijorganisaties van dieren die gehouden worden voor educatie, gezelschap, sport en voor het behoud van zeldzame en bedreigde diersoorten. KleindierNed vertegenwoordigt 48.000 georganiseerde houders. De dierhouderij wordt uitgeoefend zonder winstoogmerk en met oog voor dierenwelzijn. KleindierNed behartigt de belangen van de deelnemende organisaties richting het Ministerie van LNV, de Europese Commissie en de lokale en provinciale overheden. KleindierNed is daarmee aanspreekpunt voor overheden.
KleindierNed bevordert de maatschappelijke waardering van deze dierhouderij.

Website : https://www.kleindierned.nl/